Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Robustness of Adaptive Fuzzy for PMSM Sensorless Speed Controller

- Tên bài báo: "Robustness of Adaptive Fuzzy for PMSM Sensorless Speed Controller"

- Tác giả: Lâm Thành Hiển và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo:Journal of Automation and Control Engineering , Vol. 1, No. 3, September 2013

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn: Download