Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Combining DEMO models with RAD's techniques in the analysis phase of software development process

- Tên bài báo: "Combining DEMO models with RAD's techniques in the analysis phase of software development process"

- Tác giả: Trần Văn Lăng và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2010 IEEE RIVF International Conference on

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download