Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Phương pháp lọc thư rác tiếng Việt dựa trên từ ghép và theo vết người sử dụng

- Tên bài báo: "Phương pháp lọc thư rác tiếng Việt dựa trên từ ghép và theo vết người sử dụng"

- Tác giả: Phan Hữu Tiếp và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 14, Cần Thơ, 07-08 tháng 10 năm 2011

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: download