Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học  »  Giới thiệu


Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

TS. NGUYỄN THANH SƠN
GIÁM ĐỐC

TS. NGUYỄN TRỌNG ANH
PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. VÕ NGỌC VINH
CHUYÊN VIÊN

  

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  55,484       1/153