Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Multimodal Biometric Person authentication using fingerprint, Face features

- Tên bài báo: "Multimodal Biometric Person authentication using fingerprint, Face features"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: The pacific rim international on conference on artificial intelligence (PRICAI)

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn:

Download