Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da-giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO

- Tên bài báo: "Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp da-giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO"

- Tác giả: Nguyễn Văn Tân

- Tạp chí/ Hội thảo: Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học Công nghệ, số tháng 10/2012

- Lĩnh vực: Kinh tế

- Toàn văn: Download