Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Một kỹ thuật phát hiện và bám sát đối tượng

- Tên bài báo: "Một kỹ thuật phát hiện và bám sát đối tượng"

- Tác giả: Trần Công Chiến và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 14, Cần Thơ, 07-08 tháng 10 năm 2011

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: download