Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)

- Tên bài báo: "Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)"

- Tác giả: Võ Thị Bé và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số 3A, Tr. 68-72.

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download