Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Deploying business virtual appliances on open source cloud computing

- Tên bài báo: "Deploying business virtual appliances on open  source cloud computing"

- Tác giả: Trần Văn Lăng và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: International Journal of Computer Sience and Telecommunications, Volume 3, Issue 4, April 2012

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download