Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Fabrication of electrocatalyst platinum/carbon XC72R for direct methanol fuel cells (DMFC) application

- Tên bài báo: "Fabrication of electrocatalyst platinum/carbon XC72R for direct methanol fuel cells (DMFC) application"

- Tác giả: Ngô Hoàng Minh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số3C, Tr. 670-675

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download