Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu sản xuất giá đậu nành

- Tên bài báo: "Nghiên cứu sản xuất giá đậu nành"

- Tác giả: Lê Xuân Hiễu và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2011, tập 49, số 6A, Tr. 371-376

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download