Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Green synthesis of gold Nanopartical colloidal solutions and used as a new X-ray constrast agent

- Tên bài báo: "Green synthesis of gold Nanopartical colloidal solutions and used as a new X-ray constrast agent"

- Tác giả: Ngô Hoàng Minh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011), pp. 131-132, 2011.

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download