Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Effect of FeSO4 - Na2EDTA mix, ferrous fumarate Na2EDTA mix and the rinsing condition on the ferrous fortification in parboiled rice

- Tên bài báo: "Effect of  FeSO4 - Na2EDTA mix, ferrous fumarate  Na2EDTA mix and the rinsing condition on the ferrous fortification in parboiled rice"

- Tác giả: Nguyễn Hồng Khôi Nguyên và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2010, tập 48, số 6A, Tr. 258-265.

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download