Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Modeling the Human Face and its application for Detection of Driver Drowsiness

- Tên bài báo: "Modeling the Human Face and its application for Detection of Driver Drowsiness"

- Tác giả: Lâm Thành Hiển và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: International Journal of Computer Sience and Telecommunications, Volume 3, Issue 11, November 2012

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download