Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sấy đối lưu đến thành phần dinh dưỡng của bột nấm mèo Auricularia auricula-judae

- Tên bài báo: "Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sấy đối lưu đến thành phần dinh dưỡng của bột nấm mèo Auricularia auricula-judae"

- Tác giả: Trịnh Thanh Tâm và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2011, tập 49, số 6A, Tr. 176-182.

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download