Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Một số phương pháp hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh và ứng dụng

- Tên bài báo: "Một số phương pháp hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh và ứng dụng"

- Tác giả: Nguyễn Trọng Vinh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ V-Fair 2011

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: download