Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Hybrid multi-biometric person authentication system

- Tên bài báo: "Hybrid multi-biometric person authentication system"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: World Congress on engineering and computer science (WCECS)

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn:

Download