Công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khoa học  »  Công trình khoa học đã công bố

Research on extracting protein and soluble fribre from edible mushroom Auricularia auricula-judae

- Tên bài báo: "Research on extracting protein and soluble fribre from edible mushroom Auricularia auricula-judae"

- Tác giả: Trịnh Thanh Tâm và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011), pp. 131-132, 2011.

- Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

- Toàn văn: Download