Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


Quy chế về hoạt động Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Lạc Hồng

Quyết định số 187/QĐ/ĐHLH ban hành Qui định Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Trường Đại học Lạc Hồng. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Quyết định số 201/QĐ/ĐHLH ban hành Qui trình, thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp Trường Đại học Lạc Hồng. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Quyết định số 202/QĐ/ĐHLH ban hành Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng. Bấm vào đây để xem chi tiết.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  64,232       1/132