Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


Quy định thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12, năm 2013

- Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 12 (2012 - 2013), bao gồm những điều khoản sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1 - Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2 - Cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải;

3 - Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4 - Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường;

5 - Y dược;

6 - Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của họat động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2007 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ gồm hai bộ, bao gồm phiếu đăng kí dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật nêu tại Điều 3 của thể lệ nay.

1. Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi và tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 01 (môt) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi)

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản cuất. Có tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động ...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa, các tính toán liên quan khác.

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ gửi qua Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh, thành phố và của bộ, ngành hoặc co thể gửi trực tiếp nếu địa phương, bộ ngành chưa có Ban Tổ chức Hội thi. Hồ sơ được gửi theo địa chỉ:
 

QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)
53 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: 043.8.226.419; Fax: 844.9.434.627
E-mail: info@vifotec.vn; Website: www.vifotec.vn2. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đươc bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/9/2013;

- Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 10 và tháng 11/2013;

- Công bố giải pháp đươc chọn vào chung khảo tháng 12/2013;

- Lễ trao giải thưởng từ cuối tháng 12/2013;

3. Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ cho tới ngày công bố kết quả Hội thi.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi nếu người dự thi yêu câu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9. Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi lần thứ 12 có tối đa:

- 6 Giải nhất, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 26 triệu đồng.

- 12 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 20 triệu đồng.

- 24 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 15 triệu đồng.

- 48 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 7 triệu đồng.

Tác giả có mức đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của mình từ 20% trở lên mới được Ban Tổ chức Hội thi xét tặng bằng khen; Tác giả là chủ nhiệm đoạt giải ba trở lên được xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tác giả đoạt giải Ba trở lên là đoàn viên thanh niên thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc Bằng khen.

Ban tổ chức Hội thi cũng tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, cá nhân và đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao. Các tác giả đoạt giải cao và các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, phổ biến Hội thi sẽ được Ban tổ chức đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Điều 10. Ban tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám khảo

1. Ban tổ chức Hội thi bao gồm đại diện Lãnh đạo của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số Bộ, ngành hữu quan. Trưởng ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đảm nhiệm. Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Trưởng ban Tổ chức Hội thi thay mặt bốn cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Ban thư ký, Hội đồng giám khảo, ban hành Thể lệ Hội thi và Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi.

2. Ban thư ký Hội thi Ban tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn quốc.

3. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Tại các cơ quan Trung ương:

Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành khác có công văn chỉ đạo gửi theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai tham dự Hội thi. Việc chỉ đạo này cần cụ thể để Hội thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.

2. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tùy theo tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Liên hiệp hội của các địa phương chủ trì cùng với các tổ chức cùng cấp như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các ban ngành có liên quan phối hợp tổ chức Hội thi ở địa phương. Từ kết qủa đó, địa phương lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc.

Điều14. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, thường trực Ban thư ký Hội thi tổng hợp và trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp thực tế.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  64,226       1/132