Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Kế hoạch Triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Kế hoạch số 372/KH-ĐHLH ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc Triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

Chi tiết Kế hoạch 372/KH-ĐHLH ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

Thông tin giải thưởng căn cứ vào Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Chi tiết Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải về.

Công văn số 679/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022 - Tải về.

Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên.
-    Điều kiện xét: Được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-    Đối tượng tham gia là sinh viên đang học tại trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2022).

Hồ sơ xét tặng bao gồm:
-    Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia xét Giải thưởng được đính kèm theo phụ lục của Kế hoạch này (Tải về). Hồ sơ bao gồm:
a.    Mẫu 01b: Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (01 bản).
b.    Mẫu 02: Trang bìa chính của báo cáo tổng kết công trình/đề tài.
c.    Mẫu 03: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài (không đóng vào cuốn đề tài).
d.    Mẫu 04: Báo cáo tổng kết công trình/đề tài (03 bản).
e.    Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).
f.    Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu ở trên.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ đến hết 16h00 ngày 20/5/2022 tại Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Trường Đại học Lạc Hồng (Cơ sở 6). Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh, email: vongocvinh@lhu.edu.vn, số điện thoại VP: 02513.953.373 – Di động: 0937.535.378.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  130,689       1/131