Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Thông báo tiếp nhận đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đợt 1 năm học 2018-2019

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi cán bộ, giảng viên và nhân viên trường.

Thông báo số 358/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng ngày 29/10/2018 về việc tiếp nhận đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đợt 1 năm học 2018-2019.

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
a) Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (mẫu NCKH-GV.01).
b) Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (mẫu NCKH-GV.05).
c) Lý lịch khoa học (mới nhất) của cá nhân đăng ký tham gia đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (mẫu NCKH-GV.06).
Lưu ý: 
- Tất cả các biểu mẫu đã được công bố trên ME và trang web của Trung tâm NCKH&ƯD. Yêu cầu chủ nhiệm đề tài thực hiện đăng ký theo đúng mẫu đã ban hành.
-Link biểu mẫu đính kèm: https://nckh.lhu.edu.vn/219/32959
Trân trọng kính gửi./.
TT.NCKH&ƯD
29/10/2018